Kdo jsme

Společenství

 

Komunita zahrnující všechny generace od dětí po seniory. Nechodí k nám jenom věřící, ale také lidé, kteří se o víru jen zajímají. Setkáváme se každou neděli v 9:30. S křesťany ostatních církví nás spojuje vyznání víry.

 

 

Kdokoli, hosté jsou vítáni kdykoliv, kdy se v kostele něco děje.

 

 

Neděle mají podobný vzorec. Kazatel přivítá příchozí, následuje modlitba nebo písně. Zpíváme společně, ale stačí jen poslouchat. V úvodní části bohoslužby vede zpěv hudební skupina. Před kázáním a krátce po něm zpíváme za doprovodu varhan nebo klavíru. Krátká část bohoslužby je vyhrazena také dětem v podobě příběhu. Hlavní částí bohoslužby je kázání. 

 

 

V naší církvi je zvykem stát jen při modlitbách. Jednou za měsíc na památku Kristova ukřižování slavíme Večeři Páně, možná ji znáte z katolického kostela jako Svaté přijímání. Té se účastní členové sboru nebo pokřtění lidé z jiných církví - ostatní lidé mohou přihlížet.

 

 

Pro děti od tří let je paralelně s bohoslužbou připraven program v klubovnách kostela. Společně zpívají, hrají si a vyprávějí příběhy z Bible. Rodiče s nejmenšími dětmi se mohou účastnit bohoslužby v sále nebo také v ozvučeném prostoru foyer kostela.

 

 

Po bohoslužbě rádi posedíme a popovídáme v kavárně ve vestibulu nebo v klubovnách kostela.

 

 

 

 

 

Nový kostel

12.02.18


Modlitebna Církve bratrské se původně nacházela ve vile naproti vlakovému nádraží. Poslední roky bývají bohoslužby navštěvovány poměrně ve velkém počtu lidí a sál přestal kapacitně vyhovovat. Vedení sboru začalo hledat možná řešení, jak tuto situaci řešit od zvažování pronájmu sálu, přestavbu stávajícího objektu až po vystavění nové modlitebny kostela - na zelené louce. Během tohoto času se o problém začalo zajímat Město Litomyšl, protože Církev bratrská je součástí litomyšlské ekumény a je spolu s dalšími církvemi nositelkou duchovní i historické tradice v Litomyšli.
Po pečlivém zvážení Radou města podle návrhu městské architektky a odboru rozvoje a investic byl vytipován pozemek vpravo od silnice I/35 směrem na Svitavy, ležící mezi světelnou křižovatkou a silnicí na Čistou. Podmínkou pro uvolnění tohoto pozemku ke stavbě kostela ze strany města je vzhled nové stavby.

Církev bratrská oslovila 4 architektonické kanceláře a za přítomnosti svých zástupců, zástupců městského úřadu a 2 architektů: Ing. arch. Josefa Pleskota a Ing. arch. Vladimíra Pošepného vybrala studii architektonické kanceláře Fránek Architekts.
Podle zadání by v nové modlitebně Církve bratrské měl být sál pro cca 150 lidí, dvě víceúčelové klubovny a společenský vestibul se zázemím. V 2. nadzemním podlaží je navržen byt kazatele sboru. Náklady na stavbu jsou zodpovědností Církve bratrské, budou uhrazeny ze sbírek členů a přátel Církve bratrské, prodeje vily u nádraží, popřípadě z vhodných nadací či fondů.


Fránek


Slovo architekta

Motto: Bože tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Bible, Žalm 57,11 

Navržená stavba představuje použití principů starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívajícího terénní konfiguraci. Dále transformaci principů různých klasických kultur. Stavba, ač malých rozměrů, "SAHÁ AŽ DO MRAKŮ" a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Zahloubením stavby dosáhneme optimální zvukové pohody na straně jedné a minimálního objemu na straně druhé. 
Exteriér je tvořen s ohledem na odolnost proti vandalům - transparentní nátěry pohledového betonu, drátosklo a jemná mřížovina. Dále zábrana proti vylezení na střechu.
Interiér je řešen tak, aby pro nevelkou komunitu vytvářel příjemné domácí prostředí. Je jednoduchý, určený k dotvoření zelení.
Stavební řešení je tradiční pohledový železobeton, zděné konstrukce, dřevěný a kamenný obklad.

Více o stavbě

 

 

 

 

Církev bratrská

12.02.18

Církev bratrská je česká reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1892 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) a Svobodné reformované církve (založena 1880). Je členem České evangelikální aliance.
Církev bratrská klade veliký důraz na Písmo a na angažovanost a zapojení laiků. Organizačně se člení na sbory, které mají značnou míru autonomie. Obecně závazné dokumenty vydává celocírkevní Konference kazatelů a zástupců sborů, která též volí na čtyři roky sedmičlennou Radu církve bratrské svůj výkonný orgán. V čele Rady stojí předseda a tajemník, kteří ji reprezentují navenek. Církev bratrská je členkou Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví, Světového reformovaného svazu, Konference evropských církví a Ekumenické rady církví. Provozuje  Evangelikální teologický seminář v Praze a vydává měsíčník Brána. Krom toho je činná v charitativní oblasti. Církev tvoří 66 sborů po celé české republice a hlásí se k ní 6391 plnoprávných členů, 2638 dětí a přípravných členů 567.(údaje k 31.12.2006)
Sbor Církve bratrské v Litomyšli byt založen téměř před 100 lety, v roce 1909. Nyní má Sbor Církve bratrské i s misijními stanicemi ve Svitavách a v Moravské Třebové 105 lidí. Na nedělních shromážděních v Litomyšli je průměrně 80 lidí.Sbor se aktivně zapojuje do ekumény města Litomyšle a spolupracuje s ostatními církvemi a vděčně přijímá vzájemnou spolupráci a podporu.