penzion Brno
 
Zpět: Jste tu poprvé

Církev bratrská

Církev bratrská je česká reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1892 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) a Svobodné reformované církve (založena 1880). Je členem České evangelikální aliance.
Církev bratrská klade veliký důraz na Písmo a na angažovanost a zapojení laiků. Organizačně se člení na sbory, které mají značnou míru autonomie. Obecně závazné dokumenty vydává celocírkevní Konference kazatelů a zástupců sborů, která též volí na čtyři roky sedmičlennou Radu církve bratrské svůj výkonný orgán. V čele Rady stojí předseda a tajemník, kteří ji reprezentují navenek. Církev bratrská je členkou Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví, Světového reformovaného svazu, Konference evropských církví a Ekumenické rady církví. Provozuje  Evangelikální teologický seminář v Praze a vydává měsíčník Brána. Krom toho je činná v charitativní oblasti. Církev tvoří 66 sborů po celé české republice a hlásí se k ní 6391 plnoprávných členů, 2638 dětí a přípravných členů 567.(údaje k 31.12.2006)
Sbor Církve bratrské v Litomyšli byt založen téměř před 100 lety, v roce 1909. Nyní má Sbor Církve bratrské i s misijními stanicemi ve Svitavách a v Moravské Třebové 105 lidí. Na nedělních shromážděních v Litomyšli je průměrně 80 lidí.Sbor se aktivně zapojuje do ekumény města Litomyšle a spolupracuje s ostatními církvemi a vděčně přijímá vzájemnou spolupráci a podporu.